CONTINGUT PATROCINAT

L’accés a l’habitatge és un dret fonamental

L’Agència Catalana del Consum endega una campanya per informar dels drets de les persones que viuen de lloguer

Sabíeu que la Generalitat elabora un índex de referència de preus de lloguer que el propietari ha de proporcionar al llogater? Coneixeu la Llei 24/2015 que dona dret a les famílies vulnerables a tenir un lloguer social? Teniu dificultats per recuperar la vostra fiança? Per tenir resposta a aquestes i altres preguntes, l’Agència Catalana del Consum ha endegat una campanya informativa que té com a objectiu que les persones consumidores coneguin els seus drets en matèria d’accés a un habitatge de lloguer.

L’accés a l’habitatge és un dret fonamental, per això, des de l’Agència Catalana del Consum es vetlla  per defensar-lo en el marc de les relacions de consum, és a dir, quan d’una banda hi ha una persona consumidora i de l’altra una empresa o professional. L’empoderament ciutadà i l’accés a tota la informació és bàsic per afrontar la necessitat de tenir un habitatge i per evitar ser víctima d’abusos o il·legalitats que es produeixen en aquest àmbit.

En aquest sentit, la inspecció de consum realitza controls per detectar possibles incompliments de la normativa de protecció de les persones consumidores i, quan escau, s’apliquen sancions per corregir les males pràctiques del mercat.

A més, en els casos de contractes de lloguer signats amb una empresa –no entre particulars–, si sorgeix qualsevol desavinença, podeu reclamar per la via de Consum.

Transparència: índex de referència de preus

Si busqueu un habitatge de lloguer per viure-hi de manera habitual, heu de saber que la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’introduir major transparència en el mercat del lloguer d’habitatge, elabora un índex de referència de preus de lloguer en aquells municipis que ofereixen dades, que permet conèixer una estimació del preu mitjà del metre quadrat de lloguer d’un habitatge ubicat en una zona i amb unes característiques concretes.

Per tant, sempre que un habitatge es trobi en un dels municipis amb índex de referència de preus de lloguer –actualment 137 poblacions–, la part arrendadora us ha de proporcionar informació dels preus de referència en funció del municipi o la zona, tant en les ofertes i la publicitat com en els contractes.

Podeu consultar la informació sobre l’índex i el llistat de municipis que en disposen en el web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Obligació d’oferir lloguer social a famílies vulnerables

Sovint, les persones consumidores desconeixen quins drets tenen en matèria d’habitatge. Així, per exemple, heu de saber que, si us trobeu en risc de perdre el vostre habitatge, podeu tenir dret a un lloguer social. La Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, va originar la figura del lloguer social obligatori per a famílies o persones en situació de risc d’exclusió residencial, en funció del seu nivell d’ingressos.

Per tant, els propietaris d’habitatge que tinguin la consideració de grans tenidors o aquells que adquireixin un habitatge fruit d’acord de compensació o dació en pagament, tenen l’obligació de fer una oferta de lloguer social a les persones o unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica, encara que no disposin de contracte d’arrendament o d’hipoteca, segons preveu la Llei 1/2022.

A més, els contractes de lloguer social s’han de renovar obligatòriament si, una vegada finalitzada la seva durada màxima, els ocupants de l’habitatge encara es troben dins els paràmetres legals d’exclusió residencial.

Com denunciar incompliments per part d’empreses o professionals

La casuística de problemes que tenen lloc en el sector del lloguer de l’habitatge és molt extensa, variada i canviant. És per això que són necessàries campanyes informatives com les que duu a terme l’Agència Catalana del Consum.

Un exemple d’aquests problemes és la negativa a facilitar les condicions del contracte abans de la signatura per part de l’empresa o professional arrendador. Abans de signar el contracte de lloguer, teniu dret a rebre informació suficient sobre la descripció i condicions de l’habitatge, el preu total de la renda i la forma d’actualització del preu, el termini de l’arrendament i la fiança.

Un altre perjudici recurrent que pot patir el llogater/a, és el cobrament indegut d’honoraris o despeses de gestió immobiliària. En aquest cas cal recordar que, si l’habitatge de lloguer és propietat d’una empresa, la llei l’obliga a fer-se càrrec de les despeses de gestió i formalització del contracte.

També són una font de conflicte les dificultats per recuperar la fiança, tot i que, per llei, l’arrendador només us pot restar de la fiança la quantitat corresponent a la reparació dels danys o els desperfectes de l’habitatge que hàgiu provocat.

Sempre que hi hagi la intervenció d’una empresa o un professional del sector del lloguer d’habitatges, podeu denunciar qualsevol incompliment d’aquestes obligacions legals omplint el formulari web de denúncia de l’Agència Catalana del Consum, perquè s’investiguin els fets.

Per a més informació, consulteu el web: consum.gencat.cat

Comentaris
To Top