DSCases

L’IBI

El termini de pagament de l’IBI ha començat aquesta setmana i acaba el 15 de juliol

Totes les persones contribuents que no tinguin els rebuts domiciliats rebran aviat un avís de pagament. Per demanar un pla de pagament personalitzat cal trucar al telèfon 93 745 32 79 o entrar a: http://web.sabadell.cat/pagament.

Naturalesa de l’impost

Des del 1990, grava la titularitat i drets reals que es tenen sobre un bé immoble (edificat o no i urbanitzat o no) a data 1 de gener.

Càlcul

La quota es calcula per l’aplicació d’un tipus impositiu sobre una base liquidable dels valors cadastrals subministrats per la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya.

Coeficient

S’aplica un coeficient que varia entre un 0,4 i un 1,3%.

Actualització

El tipus impositiu s’aprova cada any en les ordenances fiscals. Els valors cadastrals, en el cas de Sabadell, són els aprovats fa 17 anys.

Increments

Des del 2002, s’ha incrementat, per disposició legal, un 10% el 2015 i un altre 10% el 2016.

Pilar tributari

L’IBI aporta el 21% dels ingressos de l’Ajuntament i ha ajudat l’estabilitat fiscal durant la crisi.

Recaptació anual

El 2018 es van emetre 127.059 rebuts, per un import de 47.483.693 euros.

Opcions

L’import es pot pagar d’un cop durant el període voluntari o el 15 de juliol si està domiciliat, o ajornar-lo en quatre pagaments domiciliats: 3 de juny, 3 de juliol, 3 de setembre i 3 d’octubre.

Novetats?

Tant el valor cadastral com el tipus impositiu són els mateixos del 2018. Per tant, l’import de la quota serà el mateix que el de l’any anterior.

Ajuts al pagament

L’any 2018, l’Ajuntament va aprovar una línia de subvenció per a residents al municipi amb escassa capacitat econòmica. En cas d’existir recursos com en el 2018, es tornaria a convocar.

Beneficiaris

Les persones empadronades a Sabadell que tinguin domiciliats tots els tributs municipals i estiguin al corrent de pagament de tots els impostos (municipals, autonòmics o estatals).

Límits

Els límits de renda establerts per atorgar ajuts van de zero ingressos fins a un màxim de 23.520 euros (l’import màxim de cada ajut serà de 250 euros).

Sol·licitud

L’ajut es pot sol·licitar al web municipal (Subvencions de la Seu Electrònica) i a les oficines d’Atenció Ciutadana.

Publicitat
Comentaris
To Top