CONTINGUT PATROCINAT

La preinscripció escolar començarà el 13 de maig de manera telemàtica

En no haver visites obertes, les famílies poden obtenir la informació dels centres als seus webs / DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

 • Per garantir l’equitat, també es podrà fer de forma presencial, només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de maig

La preinscripció escolar per al curs 2020-2021 es podrà dur a terme, de manera telemàtica, del 13 al 22 de maig per als ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO). 

La preinscripció, també telemàtica, per als ensenyaments postobligatoris serà: del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d’FP i d’arts plàstiques i disseny; i del 10 al 17 de juny, en el cas dels cicles de grau superior d’FP i d’arts plàstiques i disseny.

A causa de les circumstàncies extraordinàries per la Covid-19, i com a prevenció davant la propagació, el Departament d’Educació promou la preinscripció de manera telemàtica. El tràmit es podrà fer tot on-line, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. Així, s’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. Per a les llars d’infants, s’acceptarà la sol·licitud emplenada per correu electrònic.

Per evitar desplaçaments, es podrà fer tot el tràmit de forma telemàtica

Amb tot, i per tal de garantir l’equitat, aquelles famílies que no tinguin els mitjans per dur a terme el procediment telemàtic disposaran d’uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. La preinscripció presencial estarà disponible a partir del 19 de maig i fins al 22 de maig inclòs. A les llars d’infants, es podrà fer de forma presencial durant tot el termini de preinscripció. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o  a través d’Internet.

Pel que fa a la cita prèvia, serà accessible des dels webs de cadascun dels centres i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 hores del dia. Cada centre determinarà el seu horari d’atenció al públic, segons les necessitats. És per això que els webs dels centres, en un lloc visible, inclouran la informació sobre l’horari, correu electrònic, telèfon, així com l’eina de cita prèvia. 

A causa del tancament de centres per la Covid-19, enguany molts centres educatius no han estat a temps de dur a terme la jornada de portes obertes. Atès que aquests només podran obrir per als tràmits administratius de preinscripció,  no serà possible realitzar visites als centres. Per això, hauran d’incloure informació a la pàgina web amb tot el detall possible de les característiques del centre i del seu projecte educatiu, per oferir tota la informació que les famílies necessiten per a fer la tria de centre.  

Preinscripció presencial amb seguretat

Per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, podran obtenir a les webs dels centres la informació necessària per dur el tràmit amb total garantia de salut i seguretat. 

Com a mesures de prevenció, els centres han de recordar a les famílies la recomanació de portar mascareta i guants. A més, al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona). 

Els responsables de centres han d’avisar a les famílies que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar les sol·licituds en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf.

No poden acudir a fer les gestions les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden  autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

D’altra banda, s’estableix la neteja diària dels espais, la ventilació periòdica de les instal·lacions; la instal·lació de mampares de protecció per als treballadors -i quan això no sigui possible, garantir al màxim la protecció individual dels treballadors-; i l’ús de mascaretes quirúrgiques, de pantalles protectores facials i de guants per al personal que faci atenció al públic, així com de gel hidroalcohòlic.

Període de matriculació

Pel que fa a la formalització de la matrícula, el centre ha de gestionar el tràmit a través de cites prèvies, utilitzant l’eina corporativa o el telèfon. També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia del centre. 

Els alumnes de 2n cicle d’educació infantil, primària i ESO podran formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol. En el cas del primer cicle d’educació infantil, serà entre el 17 i el 23 de juny. Els alumnes de batxillerat podran fer la matrícula del 8 al 14 de juliol –els pendents de l’avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre-. Els dels cicles de grau mitjà i grau superior d’FP i d’arts plàstiques i disseny, entre l’1 i el 7 de setembre. 

El calendari de preinscripció i matrícula per la resta d’ensenyaments es pot consultar al web preinscripcio.gencat.cat

Establiment del barem en els criteris de prioritat

A l’educació primària, ESO i batxillerat -excepte la modalitat d’artístic- tenen preferència els alumnes que provenen d’un centre adscrit al centre demanat. A ESO i batxillerat, només per alguns centres, també tenen preferència els alumnes que cursen simultàniament ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d’alt rendiment.

En tots els ensenyaments obligatoris i el batxillerat, per a l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen a continuació els criteris generals de prioritat, que són els següents:

 • Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
 • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

Comentaris
To Top