CONTINGUT PATROCINAT

L’impost a les emissions de CO2 dels vehicles, per a un futur sostenible

A partir de l’1 de maig del 2021, es podrà consultar el padró provisional de vehicles i la quota a pagar al web de l’Agència Tributària de Catalunya

El Govern català posa en marxa enguany l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. Aquest tribut propi de la Generalitat, alineat amb la fiscalitat verda i sostenible que es promou des d’Europa per lluitar contra el canvi climàtic, s’aplicarà a turismes, furgonetes i motocicletes —sobre la base de les emissions de CO2 del 2020— i es començarà a cobrar l’1 de setembre del 2021.

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica va ser creat per mitjà de la Llei 5/2017 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Posteriorment, la regulació es va incorporar a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, la qual té com a objectius fonamentals reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. La normativa pretén afavorir la transició cap a una economia neutra en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, competitiva, innovadora i eficient en l’ús dels recursos; reduir la vulnerabilitat de la població, dels sectors socioeconòmics i dels ecosistemes terrestres i marins davant els impactes adversos del canvi climàtic, i també fomentar l’educació, la recerca, el desenvolupament i la transferència de tecnologia, i difondre el coneixement en matèria d’adaptació i mitigació del canvi climàtic.

En aquest sentit, l’impost contribueix a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que conformen l’Agenda 2030.

A què es destinarà la recaptació?

L’impost a les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica s’ha creat davant la situació d’emergència climàtica que viu el planeta i té un caràcter finalista. Així, la recaptació es destinarà íntegrament al Fons climàtic i al Fons del patrimoni natural amb l’objectiu d’invertir en accions de millora de l’entorn i del transport públic, fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.

Qui l’ha de pagar, exempcions i bonificacions

L’impost l’han de pagar les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya durant el 2020. Es calcula que afectarà 4,1 milions de vehicles i 2,1 milions de contribuents.

El primer any d’aplicació de l’impost, que correspon a l’exercici 2020, estaran exempts de pagar-lo tots els turismes i motocicletes que emetin menys de 120 g de CO2 /km i les furgonetes que n’emetin menys de 160 g/km, d’acord amb les emissions oficials de cada model. A partir d’aquests nivells d’emissions, s’haurà de pagar una quota que s’incrementa per trams i que va dels 0,55 als 276 €, per a turismes i motos, i dels 0,3 als 87 €, per a furgonetes. A la seu electrònica de l’Agència Tributaria de Catalunya (ATC) es pot consultar la taula de trams i, amb el simulador, calcular el cost de l’impost segons les emissions de CO2 del vehicle.

/ ATC

Per als pròxims exercicis, es rebaixarà el mínim exempt i el pagaran tots els cotxes i motos a partir de 95 grams de CO2 emesos per quilòmetre i les furgonetes a partir de 140 g/km.

No tots els vehicles han de tributar. N’estan exempts els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor).

Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc no hauran de pagar.

Publicació del padró dels vehicles que tributen

L’impost es gestiona mitjançant padró, elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

A partir de l’1 de maig del 2021, es podrà consultar el padró provisional i la quota a pagar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. Si es domicilia el pagament de l’impost i se subscriuen les notificacions electròniques, es pot gaudir d’una bonificació del 2%. Si cal fer alguna modificació a les dades del padró, es podran presentar al·legacions fins al 4 de juny.

L’accés amb idCAT Mòbil (o altres sistemes d’identificació digital) permet consultar les dades al padró, presentar al·legacions, domiciliar el pagament, subscriure’s a les notificacions electròniques, pagar la liquidació i presentar reclamacions.

A partir de l’1 de setembre, es publicarà el padró definitiu i s’iniciarà el període de pagament a través de la seu electrònica de l’ATC (atc.gencat.cat). Si no s’opta per fer el pagament per mitjà de la seu electrònica, a partir de l’octubre del 2021 es rebrà una notificació amb l’import i els terminis d’ingrés. Aleshores, es podrà pagar a la seu electrònica de l’ATC, en entitats financeres col·laboradores, a través del telèfon 012, a les oficines de Correus i a totes les oficines i delegacions de l’ATC. En el cas dels rebuts domiciliats, se’n carregarà l’import el dia 5 de novembre del 2021.

L’Agència Tributària de Catalunya posa a disposició dels contribuents els canals d’assistència següents:

  • atc.gencat.cat/impostco2. Per consultar el padró, obtenir més informació general, rebre atenció personalitzada amb assistent virtual i fer tots els tràmits.
  • Telèfon 012. Per consultes generals sobre l’impost.
  • Telèfon 93 551 51 51. Per consultar el padró, alta de domiciliació i altres gestions.
  • Oficines de l’ATC. Només en cas d’incidència en el padró, i demanant cita prèvia al 93 551 51 51.

Per saber-ne més, visiteu el web impostco2.gencat.cat.

Comentaris
To Top