Ciutat

Mediació gratuïta per als negocis i lloguers d’habitatges afectats per la Covid-19

La Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca i la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell ofereixen un servei de mediació per a aquells negocis que s’hagin vist afectats per la Covid-19, així com els lloguers d’habitatges. Es tracta d’un mecanisme que es planteja com a mitjà voluntari i alternatiu a un procés judicial per a la resolució de conflictes entre propietaris i arrendataris davant la dificultat de pagar les quotes, evitant la confrontació directa entre les parts i el col·lapse de l’Administració de Justícia, amb la intervenció d’una tercera persona imparcial, que mediarà entre les parts per trobar un acord.

La iniciativa es posa en marxa després que el reial decret llei 11/2020 de 31 de març i el “reial decret llei 15/2020 de 21 d’abril estableixin mesures per ajornar o condonar parcialment el pagament de rendes per les persones arrendatàries d’habitatge o locals de negoci que es trobin amb situació de vulnerabilitat quan l’arrendador és una empresa, entitat pública o un gran tenidor. No obstant això, deixa al marge o fa simplement recomanacions pel que fa als arrendaments d’habitatges i de locals de negoci, amb la confiança que les mateixes parts implicades puguin acordar o pactar el que sigui convenient.

En aquest període hi ha empreses que han hagut de suspendre la seva activitat, i persones físiques que s’han trobat amb una reducció important dels seus ingressos. “Conscients que en l’àmbit privat no sempre les negociacions entre les parts acaben amb un acord, la Cambra de la Propietat Urbana i la Cambra de Comerç de Sabadell, com a corporacions amb competències de mediació, posen a disposició dels seus socis i els ciutadans en general el servei de mediació com a mitjà voluntari i alternatiu a un procés judicial per a la resolució de conflictes entre propietaris i arrendataris”, apunten en un comunicat.

Així, el procés de mediació es regirà per la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i es regirà pels principis següents:

1.- La mediació en un procés voluntari.

2.- La persona mediadora ha de conduir el procés en un context de neutralitat i imparcialitat, sense influir en les decisions de les parts.

3.- Les parts són les protagonistes en la presa de les decisions i tenen l’última responsabilitat sobre els continguts de l’acord.

4.- Tota la informació, tant oral com escrita, ha de ser confidencial.

5.- La persona mediadora ha d’assistir a les reunions de mediació i no es pot valer de cap representant.

6.- Les parts poden, si ho consideren necessari o convenient, demanar la suspensió del procés de mediació per fer consultes al seu advocat o qualsevol altre professional.

7.- És aconsellable que les parts rebin assessorament legal durant el procés de mediació.

8.- Les parts i les persones mediadores han d’actuar amb les exigències de la bona fe.

9.- La persona mediadora ha de facilitar la informació pertinent a les persones que s’acullen a la mediació.

10.- En acabar el procés, s’han de gravar els acords assolits o, si escau, signar una acta.

Per iniciar el procés caldrà posar-se en contacte amb els promotors de la iniciativa a través dels correus electrònics [email protected] o [email protected] i seran gratuïtes aquelles que relacionades amb arrendaments d’habitatge o de local de negoci es presentin durant el mes de maig del 2020.

Comentaris
To Top