DSCases

Obligacions i drets

– Sergi Estapé –

El propietari de l’immoble que es lloga té una sèrie de drets i també unes obligacions que ha de complir. D’entrada el llogater li ha d’entregar una fiança com a garantia que l’habitatge estarà en bones condicions quan finalitzi el contracte entre totes dues parts. A més, ha de rebre el pagament de la quantitat de diners acordada com a lloguer mensual en un contracte.

Un altre dret que té el propietari de l’habitatge és que el llogater s’ha de fer càrrec dels desperfectes i ha de reparar els danys que, per causes seves, es puguin ocasionar.

El propietari pot, a més, rescindir el contracte de lloguer en alguns casos, com l’impagament de la renda acordada, el sotsarrendament del llogater a un tercer sense permís del propietari o si a l’immoble s’executen activitats no adequades ni acordades prèviament en el contracte.

D’altra banda, ha de complir una sèrie d’obligacions, com que l’immoble sigui habitable, o procedir a fer les reparacions que ocasionin danys aliens al llogater, o comunicar amb antelació l’augment de la renda, si és el cas.

No es poden ignorar

Quan es lloga un habitatge, hi ha una llista de drets i obligacions que no es poden ignorar. Un dret molt important del llogater és el de rebre els rebuts que justifiquen el pagament de la renda mensual i tots els conceptes que està pagant.

A més, les obres per arreglar danys per conservació o pel pas dels anys no aniran a càrrec seu.

També és un dret de llogater recuperar la quantitat de diners de la fiança quan acaba el compromís entre ambdues parts, sempre que no hi hagi desperfectes a l’habitatge.

Per altra banda, a grans trets, el llogater ha de mantenir l’habitatge ben conservat, ha de pagar la quantitat estipulada en el contracte mensualment i no pot rellogar l’immoble sense el permís del propietari.

Comentaris
To Top