Diners

Sabadell té 40 centres de treball menys el primer trimestre de 2018

Distribució dels centres de treball (en unitats) per principals branques d’activitats. Març 2018
Distribució dels centres de treball (en unitats) per principals branques d’activitats. Març 2018 / OBSERVATORI DE L'ECONOMIA LOCAL

La xifra de centres de treball a Sabadell, al tancament de març de 2018, ha estat de 5.487, 40 menys que en el mateix moment de l’any anterior, la qual cosa implica una variació del -0,7%. En termes de variació intertrimestral, s’observa també un descens del 0,4% (24 centres de treball menys). Aquestes dades es desprenen de l’informe Infodades elaborat per l’Observatori de l’Economia Local, que ofereix xifres econòmiques del primer trimestre del 2018 de la ciutat.

La majoria dels centres de treball de la ciutat (4.245 centres, el 77,4% del total) corresponen al sector serveis. Per sota quedarien els centres de treball de la indústria (647, l’11,8%) i de la construcció (587, el 10,7%).

El nombre de centres de treball en el sector de la construcció registra l’únic increment en l’últim any (1,9%; 11 centres més). El sector de la indústria experimenta el descens més moderat en el període observat (0,9%; 6 centres menys), seguit pel sector serveis (1%; 43 centres menys).

Les cinc seccions d’activitat amb més pes a Sabadell, pel que fa a la xifra de centres de treball són el comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes, amb 1.478 centres de treball (el 26,9%), les indústries manufactureres, amb 634 centres de treball (l’11,6%), la construcció, amb 587 centres de treball (el 10,7%), l’hosteleria, amb 498 centres de treball (el 10,7%) i les activitats professionals, científiques i tècniques, amb 440 centres de treball (el 8%). La suma d’aquestes activitats constitueix el 66,3% dels centres de treball de la ciutat.

En finalitzar el mes de març de 2018, el nombre de llocs de treball a Sabadell ha estat de 69.555, 6.754 més que en el mateix moment de l’any anterior; una xifra que representa una taxa de variació del 10,8%. Una taxa, de signe positiu, que també s’ha donat en la variació intertrimestral (que ha estat del 9,8%; 6.235 llocs de treball més).

Pel que fa a les dues modalitats de treball, el treball assalariat i el treball autònom, el comportament interanual esdevé positiu en ambdós casos. L’augment interanual dels llocs de treball assalariat ha estat del 13,4% (6.731 llocs de treball assalariat més). En el cas dels llocs de treball autònom, l’augment ha estat del 0,2% (23 llocs de treball autònom més). La xifra de llocs de treball en ambdues modalitats se situa, doncs, en els 56.802 i en els 12.753 treballadors, respectivament.

Per sectors d’activitat

Per sectors d’activitats, només el 6% dels llocs de treball corresponen a la construcció i un 11% a la indústria. El principal gruix l’acumula el sector serveis, amb un 83% del total. Així, el sector que genera més ocupació a Sabadell és el dels serveis, amb 57.525 llocs de treball, el 82,7% del total, que augmenta un 1,2% en relació al primer trimestre de 2017

En segon terme situa la indústria, amb 7.482 llocs, el 10,8%; (0,8% menys que l’any passat) i finalment la construcció, amb 4.483 llocs, el 6,4% del total (0,3% menys que el primer trimestre de 2017).

Tots tres grans sectors d’activitat experimenten

de llocs de treball en aquest període. El creixement més intens, en termes absoluts, s’observa als serveis, amb una variació interanual del 12,3%, una taxa que equival a 6.316 llocs de treball més en aquest sector.

En segon lloc se situa la construcció, amb un creixement interanual del 5,7% (242 llocs de treball més).

Per la seva banda, la indústria mostra un increment d’un 2,7% el nombre de llocs de treball respecte al mateix moment de l’any anterior (196 llocs més)

Distribució dels centres de treball (en unitats) per principals branques d’activitats. Març 2018

Distribució dels centres de treball (en unitats) per principals branques d’activitats. Març 2018 / OBSERVATORI DE L’ECONOMIA LOCAL

Comentaris
To Top