Ciutat

Aprovades dues modificacions de pressupost, una per fer front a la Covid-19

El ple de juliol, el primer presencial després de la Covid-19 / VICTÒRIA ROVIRA

El ple de Sabadell ha aprovat dues modificacions del pressupost de 2020 per fer front a l’impacte del coronavirus. Es tracta de canvis que afecten de manera transversal tot el consistori, i que tenen un impacte a les arques municipals.

En el primer cas, s’ha plantejat una modificació de crèdit del pressupost general per l’exercici 2020 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits per un import de 212.187,26 euros. En aquest cas, es finançarà en la seva totalitat amb romanents de tresoreria per a despeses generals, és a dir, per superàvit. Els conceptes són els següents:

 • Gabinet de l’Alcaldia: La celebració d’un acte de dol ciutadà pel covid-19, que no estava previst inicialment, suposa unes despeses d’organització amb un cost no previst de 5.000€.
 • Comunicació: Anunci campanya informativa Covid-19, a l’inici de l’estat d’alarma, es va insertar un anunci d’urgència amb informacions vàries a l’Ajuntament de Sabadell. Aquest anunci va tenir un cost de 1.754,50€
 • Cultura: El servei de Cultura ha de realitzar despesa Post-Covid relacionada amb les activitats per a infants i joves durant l’estiu del 2020. Algunes d’aquestes actuacions són: activitats artístiques musicals, teatrals, activitats als Museus d’Art i d’Història de Sabadell. Aquestes actuacions originades per la nova situació covid-19 necessiten d’una nova dotació pressupostaria xifrada en 30.000€,
 • Feminismes i Diversitat: El servei de Feminisme i Diversitat, degut a la situació d’excepcionalitat viscuda amb el COVID, han planificat una sèrie d’actuacions per fer front als efectes del confinament produïts per la crisi de la covid-19 i que contribueixin a un retorn a una nova normalitat. El pla inclou tot un seguit de mesures que inclouen
 1. Joventut: espais de trobada, medi obert i espais joves
 2. Feminisme i LGBTI: Reforç de recursos humans al Servei informació i  atenció a la dona (SIAD), teràpia grupal, espais de cangur, punts liles i companya comunitats i comerços i reforç servei d’assessorament i orientació al col·lectiu LGTBI. Aquestes actuacions originades per la nova situació covid-19 necessiten d’una nova dotació pressupostaria xifrada en 82.350€
 • Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica: Durant aquest exercici 2020 el programa de Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica  ha de realitzar una sèrie d’activitats no previstes inicialment com son: Suport a la cerimònia interreligiosa de dol pels morts per la Còvid:19 , contractació  d’un  suport tècnic per poder fer front a l’augment de demandes del tràmits i els assessoraments jurídics a les persones migrades a causa d ela Covid_19 i contractació d’un reforç per les sessions d’acollida a persones nouvingudes a la ciutat. Aquestes actuacions s’han xifrat en 26.600€
 • Participació ciutadana: La despesa a realitzar consisteix d’una banda en la contractació de 24 conserges per obrir els 12 centres cívics de la ciutat, en horari de matí i de tarda, per atendre les necessitats derivades de l’atenció als col·lectius més vulnerables amb motiu de la pandèmia provocada pel Covid-19. D’altra banda es sol·licita la suplementació en 2000 € la dotació per dur a terme un acte institucional de reconeixement a les persones voluntàries de la ciutat que han ofert els seus serveis per atendre les necessitats detectades a la ciutat envers els col·lectius més vulnerables. .Aquestes  actuacions que realitzarà  aquest servei necessiten una dotació pressupostaria de 67.082,76€.

En el segon cas de modificació, es tracta d’una referència no associada directament a la Covid-19. Es proposa la modificació de crèdit del pressupost general per l’exercici 2020 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits per un import de 4.339.266,43 euros, i que es finançarà en la seva totalitat amb romanents de tresoreria per a despeses generals, és a dir, amb superàvit. Els conceptes són els següents:

 • Gabinet de l’Alcaldia: Per a l’organització de diversos actes institucionals, cal la contractació de sonorització i tarimes per les seves característiques concretes. Per la contractació d’aquest lloguer és necessari l’import de 26.000€.
 • Presidència: El departament Presidència necessita consignació per contractar  diferents estudis sobre estratègies de ciutat, especialment en l’àmbit del foment de noves activitats econòmiques, educatives i de recerca i innovació dins del marc de treball de la unitat Sabadell 2030. Aquestes actuacions tenen una necessitat pressupostària de 20.000€
 • Comunicació: Per editar el butlletí municipal anomenat “Hola  Sabadell” i la contractació externa del disseny gràfic d’algunes  campanyes de comunicació institucional, 25.000€
 • Acció Social: Per poder  cobrir les necessitats de prestacions econòmiques d’urgència social per a la cobertura de la garantia alimentària, necessitats bàsiques, allotjament temporal i necessitats de menors en situació de vulnerabilitat necessiten crèdit  de 950.000€. Aquesta xifra s’ajusta al liquidat final de l’exercici 2019.
 • Educació: El departament d’Educació  ha de contractar el servei d’escoles bressol municipals corresponent al primer trimestre del curs 2020-21, a més també vol realitzar el manteniment i pintura d’equipaments educatius d’educació infantil i primària. Un total de 310.000€.
 • Serveis d’obres públiques, parcs i jardins i manteniments: Aquest servei tenen la necessitat d’encarregar l’elaboració dels projectes, estudis i/o altres treballs tècnics. A més d’ampliar l’assegurança per possible indemnitzacions de responsabilitat civil i/o patrimonial.

  Per una altra banda tenen previst realitzar la reposició de plaques de carrer, treballs de manteniment en equipaments municipals i educatius, millorar el paviment de diversos districte de la ciutat, plantacions de parterres de places i carrers. També volen actuar en la xarxa de clavegueram en diversos carrers de la ciutat.Per poder realitzar aquestes actuacions és necessari de dotar el pressupost per l’exercici 2020 d’una nova consignació de 461.933,78€
 • Urbanisme: Per actuacions, tant de corrent com d’inversions, que són:
 1. Ajuts a particulars previstos al PEPBAMAS (El Pla Especial de Protecció de bens arquitectònics, mediambientals i arqueològics de Sabadell
 2. Encàrrec redacció de treballs i redactat de nous projectes destinats a enderrocs d’edificis municipals en mal estat.
 3. Expropiacions de la plaça Mil·lenari i Moragas 

  Aquestes  actuacions que realitzarà  aquest servei necessiten una dotació pressupostaria de 672.246,51€.

 • Servei d’Obres d’edificis i béns municipals: Aquest servei centralitza les obres que es realitzen en els edificis municipals. Han justificat la seva necessitat de major despesa en :
 1. Obres que estan en execució però han sorgit imprevistos que necessiten consignació pressupostària per poder fer front a les modificacions d’obres: Reforç estructural de l’edifici d’ETHOS i AAVV Serrà d’en Camaró, Rehabilitació edifici Can Balsach, Acondicionament de l’edifici de l’antiga escola Riu Sec per l’Oficina d’Associacionisme, Pistes de botxes La Planada, Millores en equipaments municipals d’educació Reforç estructural mur pati CEIP Gaudi i Central de comandament de Policia i )  Sala de tractament de l’aigua de la Piscina Municipal de Ca n’Oriach
 2. Per una altra banda hi ha la previsió d’iniciar les obres d’Adequació Centre Cívic Torre Romeu 

  Per acabar o iniciar aquestes obres el Serveis  necessita incrementar la consignació pressupostaria  en un import de 925.024,32€

 • Transició Energètica: Aquest departament ha de tramitar despesa corresponen a feines associades a treballs relacionats amb prevenció d’incendis forestals, aspectes de seguretat d’accés i ús d’espais naturals i agraris. Aquestes actuacions necessiten d’una consignació de 271.731,50€.
 • Servei Transformació Organitzativa: Pel projecte d’Administració Electrònica, és necessari incrementar la dotació pressupostària en 10.000€.
 • Serveis de Tecnologia i sistemes d’informació: Per l’adquisició de PC, servidors, llicències i altre material, 370.000€.
 • Serveis Generals: Per la compra de mobiliari i multifuncionals per substituir aquells que ja han quedat obsolets. Es proposa incrementar la dotació en 30.000€
 • Comerç i Turisme: Necessiten tramitar l’adquisició de les casetes de fusta per a la Fira de Santa Llúcia, en el  marc de la dinamització comercial de Nadal. També s’ha de contractar  l’enllumenat del Nadal 2020 amb l’objectiu de la reactivació i dinamització comercial . A més també gestionar les subvencions que es concedeixen a diferents associacions de comerciants per a l’enllumenat nadalenc dels seu espais, així com la subvenció nominativa del Campament Reial i la despesa de col·laboració amb la Cambra de Comerç en el concurs d’aparadors Nadalencs. Per tot això cal incrementar la seva dotació pressupostària en un import de 267.330,35€

La informació de Sabadell, al Telegram del Diari de Sabadell

Publicitat
Comentaris
To Top