Ciutat

Sabadell vol formar part del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

La Mola, al Parc Natural de Sant Llorenç, vista des de Sabadell / LLUÍS FRANCO

L’Ajuntament de Sabadell preveu sol·licitar la incorporació de part del nord de la ciutat al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac. Es tracta d’una petició que suposaria modificar els límits actuals, i incorporar-hi els terrenys amb classificació́ de sòl no urbanitzable situats al nord del terme municipal, fins al límit del sòl urbà, i molt especialment els àmbits del bosc de Can Deu i del torrent de Colobrers.

“Comporta beneficis per a la ciutat com una major protecció legal a la d’ara, amb uns espais naturals al nord que ja tenen una protecció urbanística important, donat que són sòl no urbanitzable, i sobre el qual no es pot fer cap actuació urbanística, però que així es conferiria un rang de protecció molt superior que evitaria la construcció d’infraestructures que puguin alterar el territori”, assenyala el cap de l’àrea de Cohesió Territorial, Toni Serra.

Una infraestructura que es podria veure afectada és el vial conegut com a Ronda Vallès o Quart Cinturó, que s’hauria d’ajustar, doncs, a uns paràmetres molt més estrictes.

A més, com a benefici també es contempla que es podria accedir a ajuts específics per aquesta àrea destinats a la gestió d’espais naturals. La proposta es durà a aprovació al ple de setembre, previst per dimarts vinent,

Quins espais inclou?

Es tracta d’espais que pivoten especialment al voltant del sistema dels torrents que neixen de la mateixa muntanya i que s’endinsen cap a la plana del Vallès, com també́ de les planades i extensions de boscos i de conreus agrícoles que es van definint entre aquests eixos hídrics i que van eixamplant la seva dimensió́ aigües avall.

En relació́ amb els espais compresos dins del terme municipal de Sabadell, s’identifica l’especial importància i valors dels corredors hídrics del riu Ripoll i dels torrents de Colobrers i de Ribatallada, com també el riu Tort, inclosos dins l’estructura de torrents de menor conca i extensió́ territorial de la Riereta, la Romeua i de Mas Canals.

En el cas dels àmbits compresos entre els marges del torrent de Colobrers i del Riu Ripoll, així́ com la plana del bosc de Can Deu, es tracta d’espais amb masses boscoses de pinedes i alzinars amb diferents nivells de densitat i configuració́. D’altra banda, els espais amb major predominança de planes agrícoles es situen als entorns dels torrents de la Riereta, de la Romeua i del Mas Canals.

Comentaris
To Top