Diners

Els contractes laborals creixen un 30% en un any

Contractes laborals Sabadell

En el primer semestre del 2022 s’ha formalitzat 26.255 contractes, 5.871 més que el 2021. Els indefinits augmenten un 184%

Quant a l’edat, es registra un augment generalitzat en tots els grups/ VÍCTOR CASTILLO

Durant el primer semestre del 2022 s’han signat un total de 26.255 contractes laborals a Sabadell, un 28,8% més respecte al mateix període de l’any passat (5.871 contractes menys), segons les dades de la Generalitat, gestionades per l’Observatori d’Economia Local. Això sí, es tracta d’una xifra inferior a la del semestre anterior (-4,5%; 1.226 contractes menys).

De moment, el juny és el mes de l’any en què s’han formalitzat més contractes laborals (5.195; 26,49% més que fa un any), mentre l’abril ha estat el mes més fluix (3.479 contractes; 5,97% més que fa un any). Pel que fa als sexes, en el primer semestre la contractació femenina (13.815 contractes) ha estat superior a la masculina (12.440 contractes).

En aquest sentit, el pes de la contractació femenina és el 52,6% del total, 1,4 punts percentuals més que el pes registrat en el mateix període del 2021. Fixant-nos en termes d’evolució interanual, l’increment del nombre de contractes signats per dones (32,4%; 3.380 contractes més) és superior a l’augment registrat pels homes (25%; 2.491 contractes més).

Millora la contractació juvenil

Quant a l’edat, es registra un augment generalitzat en tots els grups. L’augment més intens es dona en les persones d’entre 16 i 24 anys (39,5%; 2.168 contractes més), seguit pels de 45 anys i més (27,4%; 1.379 contractes més) i els d’entre 25 i 44 anys (23,5%; 2.324 contractes més). Tanmateix, en termes de variació intersemestral, l’evolució és negativa. De fet, la davallada s’explica pel descens de la contractació entre els més joves (un 15,3%; 1.382 contractes menys).

Així mateix, la resta de grups d’edat registren un petit augment (un 1,2% els d’entre 25 i 44 anys i un 0,3% els de 45 anys i més). Amb tot, el pes relatiu de la contractació supera per sobre el de la població activa excepte en el tram d’edats compreses entre els 35 i els 44 anys.

Per sectors d’activitat econòmica, és important destacar que el 79,6% de la contractació laboral s’encabeix dins del sector serveis; un percentatge superior al que es va registrar en el mateix semestre de l’any anterior (5,4 punts percentuals més). Per sota trobaríem, ja a molta distància, la indústria, que concentra el 14,3% dels contractes formalitzats a Sabadell, i la construcció, amb el 6,1%.

Els contractes indefinits, a l’alça

Quant a la durada de la contractació laboral, els contractes indefinits són el grup majoritari (amb el 36,3% del total, és a dir, un total de 9.517 contractes), per davant dels contractes de durada inferior a un mes (amb el 28,2% del total; 7.400 contractes) i els de durada indeterminada (amb el 17,1% del total; 4.493 contractes).

Els contractes indefinits creixen un 200% en un any a Sabadell


En termes d’evolució interanual, i en termes absoluts, augmenten de forma significativa els indefinits (184%; 6.166 contractes més) i els de durada inferior a un mes (54,8%; 2.620 contractes més). Aquest increment dels contractes indefinits té relació directa amb l’entrada en vigor de la nova reforma laboral, que està en vigor des del primer trimestre d’enguany. En canvi, s’observa una caiguda significativa dels contractes de durada indeterminada (38,1%; 2.760 contractes menys).

Comentaris
To Top