Diners

La contractació laboral cau un 13% respecte a fa un any a Sabadell

Contractació laboral Sabadell

Durant el mes de setembre es van formalitzar 5.301 contractes de feina a Sabadell, mentre que el mateix període de l’any 2021 la xifra era de 6.084

La contractació laboral pateix una lleu caiguda a Sabadell. Durant el mes de setembre d’aquest 2022 s’han formalitzat 5.301 contractes laborals a la ciutat un 63,5% més (2.059 contractes més) respecte del mes anterior, però un 12,9% menys (783 contractes menys) respecte del mateix mes de l’any 2021, segons les dades de l’Observatori d’Economia Local (OEL) de l’Ajuntament.

Per sexes, la davallada interanual de la contractació femenina (-15,7%; 544 contractes menys) és més intensa que la masculina (-9,1%; 239 contractes menys) en comparació a fa un any. Tot i aquest descens, el 55,1% dels contractes registrats han estat signats per dones (2.922 per 2.379 dels homes).

Menys ocupació en totes les edats

Pel que fa a l’evolució de la contractació laboral registrada segons l’edat, disminueix en tots els trams d’edat. On ho fa de forma més intensa, en termes relatius, és en el tram d’edats compreses entre els 25 i els 44 anys (15,4%; 413 contractes menys). En el grup d’edat de fins a 24 anys la contractació cau un 12,25% (241 contractes menys), mentre que en el grup de més de 45 el percentatge és del 9,02%.

En relació amb la durada dels contractes, augmenten de forma significativa els indefinits (172,6%; 1.628 més) respecte a fa un any. En canvi, es registren descensos en la majoria de les modalitats temporals, sent la caiguda més significativa l’observada en els contractes de durada d’entre 6 a 12 mesos (-81,27%, 256 contractes menys) i els de durada indeterminada (-77,7%; 1.425 contractes menys). Els contractes indefinits són gairebé el 50% del tota de contractes signats durant el mes de setembre. L’increment d’aquests tipus de contractes té relació directa amb l’entrada en vigor de la nova reforma laboral des del primer trimestre.

Més contractes a l’agricultura

D’altra banda, pel que fa als grans sectors econòmics, tots ells experimenten descensos de la contractació laboral respecte a fa un any, a excepció de l’agricultura, que guanya 14 contractes. Quant a la indústria, els contractes disminueixen un 24,6% (2165 menys; se n’han signat un total de 659). Pel que fa als serveis i a la construcció, cauen un 11,7% (576 contractes menys) i un 2,25% (6 contractes menys), respectivament.

L’evolució de la contractació en el darrer any en la majoria de les ocupacions és negativa. Destaca la caiguda en ocupacions elementals (un 12,5%; 270 contractes menys) i els treballadors de la restauració, personals i venedors (un 15,5%; 208 menys). Això sí, els contractes de directors i gerents han incrementat en el darrer any un 17,65% (3 contractes més). També han crescut els contractes de feina a Sabadell entre els operadors d’instal·lacions i màquines i muntadors (15%; 33 contractes més). Les ocupacions elementals són la secció d’activitat econòmica de la ciutat que més contractes laborals ha signat aquest mes de setembre, amb 1.899.

Comentaris
To Top