Publicitat
Diners

CIESC i CCOO proposen 15 mesures per a la reactivació econòmica i social

Un comerç de la ciutat obert / VICTÒRIA ROVIRA

El Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC) i CCOO han proposat 15 mesures per a la reactivació econòmica. La patronal i el sindicat han presentat aquest pla, que implica una dotació de 5 milions d’euros, com a complement del pla de xoc per la Covid-19 de l’Ajuntament de Sabadell , que consideren “clarament insuficients per la manca de concreció en la seva operativa i gestió com en la seva dotació econòmica”.

Segons el CIESC, en el fase de post-Covid-19 cal complementar el pla municipal amb “un pla d’acció immediata i a termini curt”. En auqest sentit, recorden que el període entre el juny i el desembre serà “fonamental per a impulsar les activitats més afectades” per la crisi com és el comerç i la restauració.

Per això, per a fer seguiment d’aquestes mesures s’han d’establir indicador en funció dels objectius i d’avaluació continuada. A més, caldrà constituir un grup de treball mixt entre ajuntament i agents socioeconòmics.

Les 15 mesures

1 Línia d’ajuts directes a la contractació laboral amb suport formatiu in company per les empreses que ho necessitin. Ampliació del nombre de beneficiaris del programa, ja previst de Plans d’Ocupació, per dones víctimes de violència de gènere.

2. Línia d’ajuts directes a la reconversió del negoci, capitalització, digitalització, formació i operacions de reempresa. De manera especial cal focalitzar-les en els principals problemes del sector comercial::

  • Ajuts a fons perdut per al finançament dels lloguers de comerços.
  • Ajut per a crear una plataforma de compra “on line” en comerços de proximitat amb serveis d’atenció personal per als compradors, creant una plataforma logística de distribució.

3. Modificació d’ordenances i tràmits que afecten l’activitat i els proveïdors de l’ajuntament com són:

  • Reduir els terminis de pagament de factures a proveïdors a la meitat del màxim permès per llei, per incrementar la liquiditat de les empreses.
  • Llicències municipals: acceleració, agilització de les tramitacions i transparència en els terminis de concessió per poder avaluar els resultats i les millores obtingudes.
  • Simplificació dels tràmits d’ocupació de via pública en càrrega i descàrrega per les activitats de venda d’automòbils, i ampliació d’espais per a terrasses en espais públics on sigui possible.
  • Bonificació en l’Impost de Circulació pels vehicles industrials en un % equivalent al període d’inactivitat per força major. Pla personalitzat per al pagament d’impostos adaptat a la tresoreria de les empreses i autònoms afectat per la crisi de la Covid-19, durant els exercicis 2020 i 2021. Bonificació de la taxa de residus a les empreses industrials i comercials pels exercicis 2020-2021.

4.  Implantar les tramitacions en línia en totes les tramitacions i gestions municipals relacionades amb les activitats, i videoconferències en cas de serveis d’assistència i/o assessorament. Habilitar un espai específic en el web municipal, informant de totes les bonificacions i ajuts existents i facilitant “on line” la seva tramitació.

5. Línia de microcrèdits per a microempreses i autònoms que ho necessitin per a les seves necessitats de tresoreria, al 0% d’interès a 3 anys.

6. Protecció de negocis vulnerables: ajudes concretes per salvar negocis viables però amb dificultats conjunturals mitjançant crowfundings locals. (Per cada euro recaptat, l’ajuntament en posa un altre. Per exemple; empreses o autònoms que no poden teletreballar ni treballar al despatx, com ara les famílies monoparentals que s’han de fer càrrec dels fills petits exclusivament).

7. Creació d’un fons d’ajut econòmic per a emprenedors de noves activitats tecnològiques i digitals, especialment les relacionades amb noves necessitats post COVID-19, inclouria :

  • Paquet de benvinguda emprenedora: un paquet amb descomptes i facilitats per a empreses locals que es creïn o s’estableixin a Sabadell.
  • Promoure unes mesures per facilitar l’accés a locals de lloguer amb rendes molt raonables, o amb cessió temporal, definint en aquest cas trams a partir de cost 0 pujant esglaonadament fins a un cost raonable i assumible amb l’objectiu de facilitar l’autoocupació en activitats econòmiques prèviament definides i qualificades com a noves activitats (tenint en compte també que és previsible que el mercat de lloguer de locals pateixi algun retrocés i es generin espais desocupats que cal evitar que es cronifiquin) L’ajuntament podria intentar establir acords de col·laboració amb el sector privat per facilitar l’oferta de locals en aquesta línia.

8. Marketplace: desenvolupament d’una plataforma per posar en contacte l’oferta i demanda generada per les empreses, “Sabadell al món” .

9. Campanya de suport al consum del comerç i hostaleria local, dels productes i serveis de proximitat .

10. Línia de subvenció de projectes de competitivitat i innovació empresarial per a pimes i microempreses per a plans d’adaptació dels llocs de treball als nous requeriments sanitaris i tecnològics derivats de les mesures de la Covid-19.

11. Potenciar els plans de millora d’infraestructures vials i de mobilitat, de telecomunicacions, de videoseguretat, de senyalització, com a política de retenció i captació de noves empreses pels PAE de la ciutat .

12. Pla d’Internacionalització: subvenció perquè empreses de Sabadell s’internacionalitzin amb compromís de seu social a Sabadell durant 10 anys. Ajudes a obrir nous mercats i presències en fires (compartint estands, etc.). En col·laboració i cogestió amb les organitzacions empresarials que ja estan treballant en temes d’internacionalització.

13. Creació de l’Oficina d’Afectats per la Covid-19 amb dotació suficient adaptada a l’evolució de la situació per oferir informació a les persones i empreses.

14. Establir un mecanisme preventiu per tal de garantir el subministrament d’EPIs en aquelles empreses o institucions amb dificultats de compliment dels criteris vigents sobre prevenció de riscos laborals, en cas de existir problemes de subministrament en el mercat.

15. Impulsar la transformació de la ciutat amb la implementació de més carrils bici (sempre respectant no dificultar ni obstaculitzar l’activitat industrial o comercial de cada via), aparcaments «park&ride», més espais per vianants i altres mesures.

Publicitat
Comentaris
To Top