Ciutat

T’ha tocat ser a una mesa electoral? Al·legacions i excuses per no ser-hi

votacions Sabadell

En total, 2.214 persones han estat nomenades per formar part de les meses electorals el pròxim 9 de juny

En total, 2.214 persones han estat nomenades per formar part de les meses electorals el pròxim 9 de juny, en els comicis del Parlament Europeu. La notícia acostuma a no ser ben rebuda i molts dels triats busquen la manera d’evitar la seva presència al col·legi durant la jornada dels comicis.

Les persones designades com a membres d’una mesa electoral, sigui en qualitat de titulars o suplents, i que tinguin una causa justificada poden presentar al·legacions a la seva designació. Des de la data de la notificació, disposen d’un termini de 7 dies naturals per presentar les al·legacions, sempre per escrit, davant la junta electoral de zona (JEZ) corresponent al seu municipi de residència.

La JEZ ha de resoldre les al·legacions en el termini de cinc dies i comunicar-ho a la persona interessada. Les al·legacions es poden resoldre en un dels dos sentits. O bé es desestima el motiu al·legat i es notifica definitivament el nomenament a la persona designada. O bé s’admet l’al·legació, s’excusa la persona del càrrec, se li notifica i es designa un altre membre de mesa, a qui s’envia la notificació corresponent. Amb tot, contra la decisió de la JEZ no es pot recórrer en via administrativa electoral.

Si la persona designada no pot presentar-se a les 8 hores del dia 9 de juny, per causa justificada, ha d’avisar al més aviat possible a la JEZ corresponent. Si no hi ha causa justificada, el fet de no acudir a la mesa és un delicte sancionat amb pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

Qui està exempt de formar part de la mesa electoral?

Són causes justificades per no formar part de la mesa, que en tot cas cal acreditar amb documents:

 • La situació de discapacitat reconeguda.
 • La condició de pensionista d’incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa.
 • La incapacitat temporal per al treball.
 • La gestació a partir dels 6 mesos d’embaràs i el període corresponent de descans per cuidar el menor.
 • L’internament en centres hospitalaris o penitenciaris.
 • La condició de víctima acreditada d’un delicte que comporti una resolució judicial que imposi pena d’aproximació, quan el condemnat es trobi inscrit en el mateix col·legi electoral que la víctima.
 • Haver format part d’una mesa electoral en un mínim de 3 ocasions al llarg dels darrers 10 anys, sempre que es garanteixi la constitució de la mesa electoral.
 • La cura del lactant per part dels seus progenitors, adoptants, guardadors o acollidors.
 • La cura, per raons de guàrdia legal, de menors de 12 anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
 • La cura de familiars de fins a segon grau de consanguinitat que, per causa de l’edat, accident o malaltia, no puguin valer-se per si mateixos.
 • La condició d’inelegible per ser diputat d’acord amb la llei electoral.

Poden ser causes justificades per no formar part de la mesa electoral, segons les circumstàncies que en cada cas ha de valorar la junta electoral de zona corresponent d’acord amb la justificació aportada:

 • La lesió o malaltia que encara que no hagi donat lloc a una declaració d’incapacitat per al treball impedeixi fer les funcions de membre de mesa.
 • La condició de pensionista d’incapacitat permanent total per a una professió determinada.
 • La situació de risc durant l’embaràs o de risc durant la lactància natural.
 • La previsió d’intervenció quirúrgica o de proves clíniques rellevants el dia de la votació, els dies immediatament anteriors, o l’endemà d’aquella, sempre que resultin inajornables.
 • La pertinença a confessions o comunitats religioses on l’ideari o el règim de clausura resultin contraris o incompatibles amb la participació en una mesa electoral.
 • El canvi de la residència habitual a un lloc situat en una altra comunitat autònoma.
 • La concurrència el dia de l’elecció d’esdeveniments familiars d’una rellevància especial, que resultin inajornables o en què l’ajornament provoqui perjudicis econòmics importants.
 • La condició de mare o pare de menors de catorze anys, quan s’acrediti que l’altre progenitor no pot ocupar-se del menor durant la jornada electoral, i no hi hagi ascendents o altres fills grans que ho puguin fer.
 • Altres situacions, a valorar per la junta electoral de zona corresponent.

Consulta si ets membre d’una mesa en les eleccions europees

Comentaris
To Top