Opinió

Biomassa forestal, energia de present i de futur

Els moments econòmics que viu el nostre planeta, ateses les reflexions a l’entorn del canvi climàtic, provoquen que ja siguin moltes les veus que aposten per abordar la qüestió de l’energia des d’uns patrons absolutament diferents dels actuals. Uns nous patrons globals que, sense cap mena de dubte, tindran repercussió a escala local i ens ajudaran a resoldre diferents aspectes cabdals de la societat actual. El primer aspecte és l’augment constant que han experimentat els preus dels combustibles d’origen fòssil en els darrers anys, la qual cosa ha comportat un increment significatiu de la despesa tant a llars com a empreses. El segon aspecte fa referència al concepte de dependència energètica. Els temes vinculats a l’energia són motiu de forts interessos econòmics i geoestratègics i posen el nostre país en una situació de clara dependència i vulnerabilitat. I el tercer aspecte, com avançava en començar, es centra en la lluita contra el canvi climàtic. La utilització d’aquestes formes d’energia comporta seriosos problemes ambientals. És urgent, doncs, que trobem altres fonts d’energia que, si més no, donin resposta a aquests tres problemes. Una d’aquestes, sens dubte, és la que es pot generar a partir de la biomassa forestal. A Catalunya tenim un bosc, el mediterrani, de creixement lent –bàsicament a causa de la poca disponibilitat hídrica–, bo en diversitat i que tradicionalment ha estat font de riquesa i aprofitament. La biomassa forestal és, doncs, un recurs generador d’energia que tenim al nostre abast i que avui podem considerar com una realitat emergent al nostre país. I perquè això sigui possible, perquè en puguem fer un ús correcte, el primer que cal fer és trencar una tendència força extensa que ens diu que el millor per al bosc és no fer-hi res i deixar-lo que faci el seu curs. Ens cal una nova cultura respecte als boscos en el sentit d’assumir principis de gestió sostenible. El consum de biomassa se’ns presenta com una oportunitat per rendibilitzar els boscos energèticament. Aplicant criteris de sosteniblitat, a partir de plans de gestió forestal, podem aprofitar els excedents que aquest generi, sense que en cap cas signifiqui una pèrdua ni un risc pel bosc. També hem de trencar el fals mite que ens diu que extreure llenya del bosc per fer-ne estelles no és rendible econòmicament. Actualment l’aprofitament de la fusta per a la seva vaporització energètica ja és una realitat al nostre país i, any rere any, noves empreses i nous professionals s’incorporen a aquesta activitat d’una manera molt decidida. I és que els avantatges de la seva utilització són molts i variats. És una font d’energia renovable (no limitada com els combustibles fòssils), que no contribueix a l’efecte hivernacle perquè presenta un balanç d’emissions de CO2 neutre, atès que el carboni que s’allibera queda compensat per la mateixa fotosíntesi. Així mateix, extreure’l del país comporta una autosuficiència que limita la dependència exterior d’altres fonts d’energia com ara el petroli o el gas. És un combustible de marcat caràcter local, per al qual no cal grans desplaçaments entre la font i el consum. A més, un bon aprofitament del bosc contribueix a la gestió forestal sostenible, redueix el risc d’incendi i comporta significatives millores en l’estructura de les masses forestals i les fa més resistents a possibles situacions perjudicials com ara nevades, sequeres perllongades o ventades. I, d’altra banda, pot actuar com a agent dinamitzador de les economies locals, ja que afavoreix la generació d’oportunitats empresarials i de llocs de treball. Però, certament, la utilització de la biomassa com a font d’energia també genera problemes que cal tenir molt presents. Segons els experts –i situats en el millor dels casos–, a dia d’avui no arribaríem a cobrir el 10% de la demanda actual d’energia. La seva combustió comporta l’emissió de partícules: genera emissions de Nox (oxid de nitrogen) i PMx. Hi ha una normativa estricta en aquest sentit, que cal que les instal·lacions de biomassa compleixin i que comporta dificultats en la seva posada en marxa. A Sabadell ja fa temps que treballem en diversos fronts, i en col·laboració amb diferents administracions, per implantar sistemes que utilitzin fonts d’energies renovables. Sens dubte, la biomassa n’ha de ser una i de ben segur que la seva implantació serà una realitat ben aviat. DESTACAT “El consum de biomassa se’ns presenta com una oportunitat per rendibilitzar els boscos energèticament”

Publicitat

Subscriu-te gratuïtament al butlletí ‘Bon dia, Sabadell’

Comentaris
To Top