CONTINGUT PATROCINAT

Govern, patronals i sindicats acorden les recomanacions per a empreses i treballadors que reprenen l’activitat avui

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani / ACN
  • Davant la manca de competències legislatives en l’àmbit laboral, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aposta per aconseguir els màxims consensos a través de la concertació social

La Generalitat, les patronals i els sindicats han acordat un seguit de recomanacions per a empreses i persones treballadores que avui reprenen l’activitat arran de l’aixecament del confinament total decretat pel govern espanyol.

Atesa la situació complexa i inèdita en què ens trobem, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha procurat buscar els màxims consensos en matèria de concertació social. Per això, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya es va reunir el passat diumenge d’urgència per revisar el document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus SARS-COV-2, que va consensuar i publicar el passat 9 de març i actualitzar el 21 de març.

A més dels membres nats del Consell de Relacions Laborals de Catalunya (CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball i PIMEC), van participar en la reunió extraordinària els Departaments de Vicepresidència, Economia i Hisenda; Salut, Territori i Sostenibilitat; Empresa i Coneixement, i Interior, a més de Treball, Afers Socials i Famílies, que és qui coordina l’òrgan.

Així, es va arribar a un acord ampli, que fa seu el Govern, per donar un seguit de recomanacions a les empreses i les persones treballadores de Catalunya davant la nova situació que afrontem a partir d’avui, tenint en compte que, en aquest àmbit, els consensos i la concertació són molt importants perquè la Generalitat no disposa de les competències per legislar.

Entre altres recomanacions, el document (que podeu consultar aquí) indica que s’han de complir amb totes les disposicions i resolucions i tenir en compte les indicacions de les autoritats sanitàries i laborals establertes per a restringir la mobilitat de les persones i afavorir el confinament domiciliari, tot potenciant, quan sigui possible, el teletreball i el treball a distància.

Mesures prèvies a la represa de l’activitat  

El document recull que cal preveure i planificar com la situació actual pot afectar a l’empresa i al procés productiu, per tal d’identificar els processos essencials pel funcionament de l’empresa i determinar quin serà l’equip presencial mínim de treballadores i treballadors. 

L’organització preventiva haurà de valorar el risc per infecció per SARS-CoV2 en el si de l’empresa i establir protocols i procediments addicionals per controlar el risc de contagi, planificant les mesures a implantar i modificant, si cal, els procediments de treball necessaris, per aconseguir dur a terme la represa de l’activitat en condicions de seguretat. 

És imprescindible que en cada empresa s’elabori un pla de contingència o protocol general de seguretat i salut, que ha de ser consensuat entre empresa i representants dels treballadors.

La necessitat d’equips de protecció individual (mascaretes, guants, etc.) i/o mesures de protecció col·lectiva és d’ús obligat en els centres de treball per aquelles activitats en què siguin necessaris. De la mateixa manera, la utilització d’equips de protecció respiratòria i altres tipus de mascaretes quirúrgiques i/o higièniques s’incorporaran obligatòriament d’acord amb l’avaluació de riscos dels llocs de treball, indicacions dels serveis de prevenció o seguint les recomanacions de l’autoritat sanitària. 

A més, mentre es mantinguin les recomanacions de distanciació social, s’inclouen algunes recomanacions, com per exemple: establir i mantenir sistemes de teletreball i treball a distància sempre que sigui possible, flexibilitzar horaris, reduir el temps de permanència en el centre de treball al mínim possible, i establir horaris i torns especials per reduir el nombre de persones treballadores presents al mateix temps.

Mesures a aplicar en les zones comunes i altres zones de treball

Entre les mesures a adoptar a les zones comunes, s’inclouen, entre d’altres, establir zones d’entrada i sortida diferenciades per evitar l’aglomeració de personal i garantir les distàncies de seguretat, establir entrades per torns i flexibilitzat d’horaris, fomentar l’ús de les escales en lloc de l’ascensor o limitar l’ús del menjador sempre que sigui possible i preveure un ús esglaonat de zones comunes. 

Altres mesures relacionades amb les zones de treball són garantir la ventilació adequada dels locals i evitar les reunions presencials, afavorint les videoconferències o altres sistemes no presencials. 

En locals amb accés al públic s’adoptaran mesures per garantir la distància de seguretat o instal·lar elements de separació tant entre les persones treballadores així com entre la clientela.

Mesures higièniques i de desinfecció

Per evitar la dispersió i el contagi del coronavirus, caldrà aplicar mesures higièniques, com ara garantir la disponibilitat i fàcil accés a aigua i sabó i/o solucions desinfectants per a la neteja de mans, distribuïdes per l’empresa.

Així mateix, es recomana realitzar una neteja i desinfecció dels espais de treball de forma periòdica, especialment de les superfícies que es toquen amb les mans com manetes, polsadors, teclats, taules, taulells, eines, passamans en escales, etc. així com de les zones comunes.

Mesures de coordinació empresarial

Totes les mesures adoptades per evitar el contagi del coronavirus s’hauran de fer extensives a altres treballadors que accedeixin al centre de treball (proveïdors, subcontractistes, empreses d’obres o serveis o treballadors autònoms) i de la mateixa manera, caldrà garantir que els treballadors propis quedin protegits quan es desplacin a realitzar la seva feina en altres centres de treball d’altres empreses o clients.

Mesures de mobilitat

Entre altres mesures, es recomana flexibilitzar els horaris d’entrada i sortida per evitar les hores punta del transport públic i evitar aglomeracions; reduir el nombre de desplaçaments a través de mesures organitzatives i de flexibilitat que permetin reduir el nombre de dies que cal presència física al centre de treball, o valorar per part de l’empresa facilitar un transport privat col·lectiu a les persones treballadores, sempre limitant l’ocupació a 1/3 i mantenint distància d’1,5 metres.

Mesures de flexibilitat empresarial

Finalment, el document recomana l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, el teletreball (e-treball) i el treball a distància (flexibilitat locativa). També es proposen altres mesures de flexibilitat interna (de manera acordada, temporal i equilibrada), com ajustaments de la producció, borses horàries o possibles adaptacions del calendari laboral, entre d’altres. 

El document també recorda que cal tenir en compte el tancament dels centres educatius i centres de dia, entre altres establiments públics i privats. En conseqüència, s’han d’establir mesures per tal que les persones treballadores puguin absentar-se de la feina davant la necessitat d’atendre la cura de persones a càrrec seu, sense veure’s afectades negativament en l’àmbit laboral.

El document de recomanacions del Consell de Relacions Laborals també inclou mesures específiques per a determinats col·lectius, com els sanitaris, sociosanitaris, de residències socials i els d’atenció domiciliària.

Per a més informació, podeu consultar al 012 o al web treball.gencat.cat.

Comentaris
To Top